Stadgar

 

Organisationsuppgifter:

Namn:

AM-Stiftelsen

 

Ort:

Stiftelsen har sitt säte i Uppsala

 

Stiftare:

Familjen Gunnar Nässén, Uppsala, genom förordnande av den 15 september 2002

 

 

 

Ändamål:

Årligen till cancersjuka barn och ungdomar dela ut inkomstprövade bidrag för rehabilitering och eftervård. Bidrag skall utformas så att det motsvarar reglerna för s.k. kvalificerat allmännyttig stiftelse.

 

 

Styrelse och uppgifter:

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala och bestå av minst fem, högst sju ledamöter. Det ankommer på styrelsen att utse och entlediga styrelseledamöter. Dock skall alltid minst två ledamöter utses av stiftarnas familj, samt en ledamot utses av föreningen Uppsala Ungdomsring. Mandattid för ledamot uppgår till två år med möjlighet till förlängning en eller flera mandatperioder.

 

 

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter så begär.

 

 

Styrelseledamot har inte rätt till arvode eller annan ersättning för arbetad tid. För rätt till kostnadsersättning fordras särskilt styrelsebeslut.

 

 

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av stiftelsen så att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs, att förmögen-heten är placerad på ett godtagbart sätt, att protokoll förs över fattade beslut och att stiftelse-lagens krav i förekommande fall på bokföring och årsredovisning efterlevs.

 

 

Styrelsen beslutar om utdelning av bidrag för främjande av stiftelsens ändamål, och ansvarar för att beslutade åtgärder genomförs.

 

 

Stiftelsens firma tecknas, förutom av ordföranden, av den eller de personer som styrelsen i övrigt utser.

 

 

Beslutsregler:

Styrelsen är beslutför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande vid sammanträdet, bland dem ordföranden eller vid dennes förfall, vice ordföranden.

 

 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning skall, såvitt styrelseledamot ej annat begär, ske öppet. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

 

 

Bidrag:

Av stiftelsens avkastning skall årligen bidrag utdelas i enlighet med stiftelsens syfte. Bidrag får lämnas endast till enskilda personer, ej till organisationer eller företag.

 

 

Utbetalning av bidrag görs dels efter skriftlig ansökan, dels på stiftelsens eget initiativ. Styrelsen beslutar om lämpliga ansökningstider och tillhandahåller ansökningshandlingar.

 

 

Rätt till bidrag har den som normalt är under tjugofem år och som det senaste året vårdats på sjukhus och/eller vårdinrättning för någon form av cancer och är i starkt behov av hjälp till rehabilitering och eftervård. Styrelsen kan besluta om annan åldersgräns.

 

 

Styrelsen kan för bedömning av bidragsansökningar till sig adjungera utomstående specialist/representant för sjukhus och/eller vårdinrättning inom cancervård.

 

 

För att underlätta för bidragssökande skall stiftelsen vara registrerad hos länsstyrelsen i Uppsala län och finnas med i länsstyrelsernas gemensamma Stiftelseregister på Internet. Det är också lämpligt att styrelsen utformar en egen hemsida för stiftelsen på internet, där bakgrunden till stiftelsen presenteras, hur och när man ansöker om bidrag, villkor etc.

 

 

  Redovisning och revision:

Stiftelsen skall föra räkenskaper i enlighet med bok-föringslagens bestämmelser om den samlade förmögenheten överstiger 10 prisbasbelopp. Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

 

Stiftelsen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning, balansräkning samt en förvaltningsberättelse.

 

 

Stiftelsens räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en godkänd revisor.

 

 

Ändring av stadgar:

Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, och då endast under förutsättning att ändringen inte strider mot stiftelsens ändamål enligt stiftelseförordnandet.  

 

Uppsala 2002-09-16

AM-Stiftelsen

 

Gunnar Nässén
Ordförande