Stiftelseförordnande

 

Stiftare:

Familjen Gunnar Nässén, Uppsala

 

Stiftelsens namn:

AM-Stiftelsen  

 

Stiftelsens ändamål:

Stiftelsen skall vara ideell och allmännyttig, samt ha som kvalificerat ändamål att, i samarbete med representanter för sjukhus och/eller vårdinrättning, till cancersjuka barn och ungdomar årligen dela ut inkomstprövade bidrag för rehabilitering och eftervård.

 

 Förmögenhetsdisposition:

För fullgörande av detta ändamål ställer familjen Gunnar Nässén utan vederlag, till stiftelsens disposition ett kapital om trehundrasjuttiofem tusen kronor (375 000 kronor). Stiftelsens kapital i övrigt omfattar vad som genom gåvor och annorledes kan tillfalla stiftelsen.

 

 

Minst 80 procent av nettoavkastningen sett över en period av fem år skall användas för det kvalificerade ändamålet. Upp till 20 procent av avkastningen tillåts fonderas.

 

Förvaltning:

Stiftelsens verksamhet skall ledas av en styrelse.

 

 

Styrelsen skall tillse att stiftelsens egendom är förvarad på betryggande sätt och att tillgångarna ger god avkastning.

 

 

Förvaltnings- och styrelseuppdrag skall utföras ideellt, utan ersättning för arbetad tid.

 

Revision:

För tillsyn av ändamålsuppfyllandet och förvaltningen i övrigt skall finnas en godkänd revisor.

 

Stadgar:

Till ledning för stiftelsens förvaltning har härjämte upprättats stadgar för AM-Stiftelsen.

 

Tillsynsmyndighet:

Stiftelsen skall anmälas till Länsstyrelsen i Uppsala län enligt lagen om tillsyn över stiftelser.  

 

Uppsala 2002-09-15

 

Gunnar Nässén
Lena Nässén
Pia Nässén
Mikael Nässén